Algemene voorwaarden

Het Spinnenweb te Pannerden

Prins Willem Alexanderstraat 18
6911AM Pannerden

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Het Spinnenweb en de opdrachtgever. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Het Spinnenweb.

 1. Aanvang en duur van een overeenkomst

Offertes van Het Spinnenweb zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door opdrachtgever ondertekende offerte door Het Spinnenweb retour is ontvangen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 1. Verplichtingen van Het Spinnenweb

Het Spinnenweb is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

 1. Verplichtingen opdrachtgever

Op de opdrachtgever rust de verplichting aan Het Spinnenweb tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

 1. Vertrouwelijkheid

Het Spinnenweb is verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen.

 1. Samenwerking met derden

Het Spinnenweb kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts een derde, zijnde een niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.
Het Spinnenweb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, worden verricht.

 1. Tekortkomingen door Het Spinnenweb

Het Spinnenweb is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van Het Spinnenweb die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
Het Spinnenweb is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is Het Spinnenweb, slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.

 1. Tekortkomingen opdrachtgever

Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door Het Spinnenweb het gevolg zijn van de omstandigheid dat door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 4 heeft voldaan, is Het Spinnenweb daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.

 1. Beëindiging door opdrachtgever

De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen.
Opzegging dient schriftelijk te worden medegedeeld.

Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit één maand.

 1. Opschorting/ontbinding/beëindiging door Het Spinnenweb

Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft Het Spinnenweb, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:

 1. te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke opzegging welke schriftelijk dient te worden medegedeeld;
 2. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen – voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten – alvorens opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
 3. levering van zijn diensten op te schorten;
 4. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan Het Spinnenweb toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.
 5. Aanlevering, levertijd en levering

Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Het Spinnenweb geschiedt de aanlevering van benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan Het Spinnenweb evenals de levering door Het Spinnenweb aan opdrachtgever, op door Het Spinnenweb te bepalen wijze en in een door Het Spinnenweb te bepalen vorm en aantal.
 12. Overmacht

Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen heeft Het Spinnenweb het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding. Bij beëindiging van de overmacht brengt Het Spinnenweb ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna Het Spinnenweb de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

 1. Betaling

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Het Spinnenweb met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht schriftelijk opschorten, één en ander onverminderd het recht van Het Spinnenweb op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schade.

 

Ingrid Jansen- Prins Willem Alexanderstaat 18 - 6911 AM Pannerden

Email: info@hetspinnenweb.nl   Telefoon: 06-27426509

BTW nummer: NL001590255B31
KVK nummer: 62578812

 

Powered by JouwWeb

Je bent ingelogd Bewerk deze pagina »